Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Người Kinh sư kiêu căng và bà góa nghèo

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/11, 2018