Bài đăng

Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng của Đức Thánh Cha Phanxico sẽ có hình thức một lá thư gửi giới trẻ

Đức Thánh Cha Phanxico khẳng định tầm quan trọng của việc đạt được những mục tiêu phát triển bền vững