Bài đăng

Gia đình Thánh đã sống ở đâu trong Ai cập?

Hai mươi ba nhà thừa sai Công giáo đã bị giết trên thế giới trong năm 2017