Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha trong buổi Cầu nguyện cho sự hòa giải dân tộc của Columbia: Toàn văn

Farc xin “được Đức Thánh Cha tha thứ vì những giọt nước mắt họ đã gây ra”