Bài đăng

Gặp các thánh bổn mạng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới Panama

Đức Phanxico, “Hãy luôn tiến tới, ngay cả giữa những cơn bão. Chúa Giê-su luôn ở cùng chúng ta”