Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha Thánh Lễ Đầu Năm 2018: toàn văn

Đức Thánh Cha chia sẻ bức ảnh kinh hoàng của Nagasaki như một lời cảnh báo chống lại chiến tranh

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 13 - 23 tháng 12