Bài đăng

Kỳ nghỉ hè của Đức Thánh Cha Phanxico đã bắt đầu

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong Mật nghị Tuyển chọn 14 Tân Hồng y