Bài đăng

Xem mộ Đức Gio-an Phao-lô II mà không phải đến Vatican?

Chính phủ Hoa kỳ cam kết cấp quỹ tài trợ — nhưng phải hành động ngay lập tức để cứu Ki-tô hữu Iraq