Bài đăng

Đức Thánh Cha nói về việc Cứu Trái đất: Chúng ta hãy suy nghĩ về những chỉ thị của Chúa cho Thánh Phanxico Assisi ‘Hãy đi và Sửa chữa lại Nhà của Ta’

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 23-30/6, 2018