Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 11-20/9/2019

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước các nhà lãnh đạo chính trị và dân sự của Mauritius (TOÀN VĂN)