Bài đăng

KINH TRUYỀN TIN: Lễ Hiển Linh

Thống kê: Số người tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật ở Ba Lan đã tăng gần 40%