Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh cho Người bị Loại trừ

Đức Thánh Cha gợi ý những người vô gia cư trở thành những thầy dạy vĩ đại trong xã hội