Bài đăng

Vatican dành quan sự tâm đặc biệt cho các nạn nhân Coronavirus

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-29/2/2020