Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha

Cập nhật chương trình chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Thái Lan và Nhật Bản

CHUYÊN MỤC: Phụ nữ, các nữ tu, liều mạng sống của họ trên các tiền tuyến … ‘Hôm nay chúng ta ở đây để vinh danh họ’