Bài đăng

Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ: Ngày Người Nghèo Thế Giới lần Thứ Nhất, Chúa nhật 19 tháng 11

Những lời giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 28 tháng 10 - 6 tháng 11