Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: Hãy tiến bước nếu muốn theo Chúa Giê-su

Đức Thánh Cha Phanxico: diễn từ Năm Mới trước Ngoại giao đoàn