Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha

Tàu bệnh viện ‘Giáo hoàng Phanxico’ phục vụ các vùng Brazil chỉ có thể đến bằng đường sông