Bài đăng

Roma mở cửa nghĩa trang nơi chôn cất Thánh Phaolo

Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Lễ Thánh Phê-rô và Phaolo

GIÁO HUẤN ANGELUS: Ngày lễ Thánh Phê-rô và Phaolo