Bài đăng

Video Đức Thánh Cha kêu gọi hành động chống lại tình trạng nô lệ

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 19-30/4, 2018