Bài đăng

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Chìa khóa để mở rộng Nước Chúa? Sự vâng nghe, không phải những sơ đồ cấu trúc tổ chức

Các vị thánh của lòng thương xót

Đức Thánh Cha: ‘Thiên Chúa kêu gọi chúng ta biết thương xót, đừng nguyên tắc'