Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin của Đức Thánh Cha: Chúa Giê-su đến thăm nhà của Mác-ta và Maria (Toàn văn)

Ông Alessandro Gisotti được Đức Thánh Cha Phanxico bổ nhiệm làm Phó Giám đốc biên tập của Vatican