Bài đăng

Đức Thánh Cha Gặp Tổng Thống Mahmoud Abbas

Bài giảng hàng ngày: Chúa Giê-su có uy quyền vì Ngài là người phục vụ

Mặc dù các chuyến đi có thể rất mệt, Đức Thánh Cha nói những người cố gắng sẽ ‘rất xứng đáng’