Bài đăng

Theo dõi chứng ngôn của người phụ nữ được phép lạ chữa lành bởi lời cầu của Đức Hồng y Newman

Ngày đầu tiên của Thượng Hội đồng về Amazon, Nữ tu công nhận ‘từng bước từng bước’ sự tham gia của phụ nữ càng lớn hơn