Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico, Chúc mừng kỷ niệm lần thứ 6 ngày lên ngôi Giáo hoàng của người!

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 6 (58-62)