Bài đăng

Đức Thánh Cha tóm tắt Ngày Thứ Sáu: Một ngày để suy tư về đau khổ – của Đức Ki-tô và của Thế giới

Đức Thánh Cha ăn trưa với những tình nguyện viên WYD

Đêm Canh Thức Cầu Nguyện WYD của Đức Thánh Cha: Hãy để lại dấu ấn của các con trên cuộc đời

Câu chuyện một người sống sót của Holocaust gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico

Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxico trong nhà thờ Thánh Phanxico Krakow