Bài đăng

Huấn từ Kinh Lạy Nữ Vương: Chúa nhật Chúa Chăn Chiên Lành

Đức Thánh Cha tôn vinh mẫu gương của Thánh Phanxico Assisi như là người xây dựng hòa bình