Bài đăng

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa được thể hiện qua lòng thương xót của Người’

Kêu gọi hành động: Tuyên ngôn được phát hành bởi Hội nghị Roma kêu gọi bảo vệ trẻ em trong thế giới số