Bài đăng

Rửa tội 32 trẻ em trong Nhà nguyện Sistine, Đức Thánh Cha nhắc nhở cha mẹ hãy truyền lại món quà đức tin (Toàn văn bài giảng)

Đức Thánh Cha nhắc nhở, ‘Hàng năm hãy kỷ niệm mừng vui trong lòng ngày rửa tội của anh chị em,’ (Toàn văn huấn từ Kinh Truyền tin Lễ Chúa chịu Phép Rửa)