Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Tính bất khả phân ly của hôn nhân là ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa

Thượng Hội đồng 2018: ‘Đây là Thượng Hội đồng của niềm vui, của tính hiện thực và sự lắng nghe’