Bài đăng

Chăm sóc Tạo vật: Tôn trọng và trách nhiệm, những cụm từ chính của Đức Phanxico và Đức Bartholomew

Kinh Truyền Tin: “Chỉ có yêu thương đem lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống” (Bản dịch đầy đủ)