Bài đăng

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Rao giảng Phúc Âm có nghĩa là ‘trỗi dậy và ra đi’

CHUYÊN MỤC: Cùng theo chân Đức Hồng y Dolan: Phần I – Roma