Bài đăng

Quỷ thú nhận với người trừ quỷ: “Ta sợ Bà Maria”

Toàn văn sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxico gửi đến Tổ chức Lương Nông LHQ