Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sự cần thiết phải hoán cải

Đức thánh Cha Phanxico: Chân phước Phaolo VI sẽ được tuyên phong thánh trong năm nay