Bài đăng

Toàn văn bài giảng Chúa nhật Lời Chúa thứ nhất của Đức Thánh Cha Phanxico

Theo dõi diễn văn Tuần hành Phò Sự sống lịch sử của Tổng thống Trump: “Mọi con người xứng đáng được bảo vệ”