Bài đăng

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Ủy ban Quốc gia An toàn Sinh học, Kỹ thuật Sinh học và Khoa học Đời sống

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha tại Lễ Truyền Dầu Thứ Năm