Bài đăng

Theo Đức Thánh Cha Phanxico, giáo dân Ki-tô hữu có thể thay đổi thế giới

Triều Yết chung của Đức Thánh Cha: ‘Sám hối thật sẽ mở lối chúng ta đến với những người thiếu thốn nhất’