Bài đăng

Một tấm gương của Cha

Angelus: Câu trả lời của chúng ta cho câu hỏi ‘Các con nghĩ Thầy là ai?’