Bài đăng

Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người tham gia tổ chức Năm Thương xót

Tiếp kiến chung: Chôn xác người chết