Bài đăng

Đức Thánh Cha giảng Lễ: ‘Đức Ki-tô ban sự tự do thật’

Vatican kêu gọi người Ki-tô hữu, Phật tử cùng hoạt động để chấm dứt tình trạng tham nhũng