Bài đăng

Kinh Truyền Tin: Liều thuốc giải cho việc đánh mất lòng nhiệt thành tông đồ

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-13/10, 2018