Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-31/12/2019

Đức Thánh Cha khẳng định với Giáo triều: ‘Chúng ta cần khởi động những tiến trình chứ không chiếm giữ những không gian’