Bài đăng

Diễn văn của Mẹ Teresa tại Liên hiệp quốc nhân dịp kỷ niệm 40 năm

Bây giờ tôi hiểu tại sao Mẹ Teresa chọn Calcutta

Những ý cầu nguyện tháng 9, 2016 của Đức Thánh Cha Phanxico