Bài đăng

Ước mong người Công giáo & Phật giáo làm chứng tá cho những giá trị của công bằng, hòa bình & bảo vệ nhân phẩm trên thế giới

TIẾP KIẾN CHUNG: Phép Rửa tội (Phần VI): Hãy mặc lấy Đức Ki-tô