Bài đăng

Bà Mary Robinson nói về vai trò của Giáo hội trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Nhà nguyện Thánh Marta: ‘Nếu một Đức Giê-su hằng sống không hiện diện trong Giáo hội, Giáo hội sụp đổ’