Bài đăng

Thông điệp Chủ nhật Biển của Vatican

Các nhà khảo cổ khám phá ra thị trấn the kinh thánh là nơi vua Đa-vít tìm chỗ trú ẩn trước khi làm vua