Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico: Thay đổi xã hội đòi hỏi phải loại bỏ tất cả mọi bất công

Bức vẽ mô tả chân dung Chúa Giê-su của Ki-tô hữu tiên khởi vô cùng hiếm được tìm thấy ở Giê-ru-sa-lem