Bài đăng

Gặp gỡ ‘Mẹ Rosa:’ Một người mẹ của 11 người con đang trên đường được tuyên phong hiển thánh

Đức Thánh Cha bắt đầu tuần tĩnh tâm