Bài đăng

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với Tu hội Little Work of Divine Providence

Đức Thánh Cha than phiền rằng con người sống quá vội vã