Bài đăng

Đức Thánh Cha tại buổi Tiếp Kiến Chung tiếp tục những bài giáo lý về sách Tông đồ Công vụ (Toàn văn)

Thượng Hội đồng về Amazon Addresses vấn đề buôn bán ma túy và kêu gọi một “sự hoán cải môi sinh