Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Dụ ngôn cây vả không sinh trái

Bạn có biết quê hương của Chúa Giê-su ở Ga-li-lê đã (và hiện tại) là một ốc đảo xum xuê và xanh tươi?